Björnidet

Röjning

Vid röjning så minskas antalet stammar, vilket gör konkurrensen om ljus, vatten och näring mindre. De träd som står kvar får då bättre förutsättningar att växa.

Genom röjningen får Du större valmöjlighet i framtiden och förbättrar ekonomin i skogsbruket.

RÖJNING GER:

Alla Björnidets röjare har minst 2 års erfarenhet av motormanuell röjning och har genomgått utbildning i första hjälpen och röjsågsutbildning nivå RA och RB.

De är uppdelade i röjlag om 4 personer där en person är utsedd lagledare. Varje röjlag har ett skriftligt ansvarsområde där minst 1 i varje röjlag har genomgått utbildning i natur- och kulturvård, tidigare kallat Grönt Kort.

VARFÖR RÖJA?

I föryngringsfasen är målet att få upp en tät plantskog. Vid röjningen har Du som skogsskötare möjlighet att styra beståndets framtida utveckling och kvalitet. Genom röjningen kan Du:

Att inte röja innebär ofta en sämre ekonomi. Tillväxten blir fördelad på fler och klenare stammar, vilket ger lägre virkespris och högre avverkningskostnad. Dessutom ökar risken för skador.

Att tänka på innan röjningen påbörjas är det viktigt att Du är på det klara vad Du vill åstadkomma med beståndet. Vad skall produceras, hur skall de framtida gallringarna utföras och skall någon speciell hänsyn tas?

RÖJNINGSTIDPUNKT

Normalt röjer man sig att röja vid ett tillfälle under beståndets uppväxt. Ibland kan det vara önskvärt eller nödvändigt att röja flera gånger. Detta kan bero på särskilda kvalitetsmål eller på rikligt lövuppslag.

Tidiga röjningar ger ofta bättre dimensionsutveckling, lägre kostnader och minskar risken för snöbrott. Sena röjningar ger bättre stamval, bättre kvistrensning, minskat behov av ytterligare röjning och minskad risk för stora avgångar vid kärvt klimat. Är risken stor för älgskador kan röjningen vänta tills beståndet är cirka 4 meter. Även särskilda kvalitetssatsningar kan motivera sena röjningar.

TIDIG RÖJNING

En röjning som sker vid 1-2 meter medelhöjd ger i jämförelse med senare röjning:

SEN RÖJNING

Röjning som sker när beståndet nått en medelhöjd av 5 meter ger i jämförelse med tidigare röjning:

I bestånd med lite lövuppslag och där särskilda kvalitetssatsningar inte är aktuella är bästa tillfället att röja då skogen är 2-3 meter hög.

METODER

Det finns en rad olika röjningsmetoder. Vi på Björnidet fokuserar på selektiv röjning, där stammens egenskaper avgör om ett träd gynnas eller tas bort.

De vanligaste selektiva metoderna är enkelställning, punktröjning, lövröjning, toppröjning och vargröjning.

ÅRSTID FÖR RÖJNING

Generellt kan sägas att man kan röja när årstiden och vädret tillåter. Vid röjning av grövre bestånd av barrträd ska man tänka på att röjningsvirket kan bli yngelhärdar för skadeinsekter. Därför finns det i Skogsvårdslagen föreskrifter om lämpliga tidpunkter för röjning och hur mycket grovt röjningsvirke som får lämnas.

Björnidet Skogsentreprenad försöker också att störa fåglarna så lite som möjligt under häckningstiden.