Björnidet

Plantering

Plantering är idag den vanligaste metoden att återbeskoga efter en avverkning. Det är en beprövad metod som passar de flesta marker och trädslag.

Björnidet Skogsentreprenad har gedigen erfarenhet av plantering på alla typer av marker och diskuterar gärna fram ett förslag som passar Dina förutsättningar.

TIDPUNKT

Normalt skall planteringen göras så fort som möjligt efter avverkning och eventuell markberedning. Detta för att plantorna skall få ett försprång mot gräs och lövuppslag som kommer snabbt efter avverkningen.

Bästa planteringsresultat uppnår man om plantorna sätts så tidigt som möjligt efter tjällossningen på våren. De får då igång rottillväxten medan marken fortfarande är fuktig. Gran kan även planteras efter avslutad tillväxt från augusti fram till att tjälen kommer.

Höstplantering av gran kan vara ett bra alternativ på försommartorra ståndorter. På finjordsrika marker bör däremot höstplantering undvikas på grund av uppfrysningsrisken. Även vid risk för viltskador bör höstplantering undvikas.

PLANTTYPER

Det finns två typer av skogplantor. Barrotsplantor som har rötterna bara och täckrotsplantor som har rötterna i en torvklump eller liknande.

Båda typer finns i olika storlekar och åldrar. Ju större plantan är desto bättre motstår den konkurrens från gräs, lövuppslag och skador från insekter.

Det är viktigt att plantan är av rätt härkomst och har egenskaper för tillväxt och härdighet som passar marken där den planteras.

Barrotsplantor sätts främst på goda marker eller som inte markberetss. Täckrotsplantor sätts främst på lite svagare eller väl markberedda marker.

ANTAL PLANTOR

En del plantor dör under uppväxten. Det är därför viktigt att plantera så många plantor att man klarar ett visst bortfall. Tabellen intill ger vägledning om hur många som bör planteras. Stort plantantal ger möjlighet till kvalitetsproduktion men kostar mer. Färre plantor minskar möjligheterna men sparar på kort sikt pengar.

PLANTERING

Det är viktigt att se till att plantorna ända fram till planteringsögonblicket förvaras svalt och skuggigt samt att de är väl genomvattnade. Annars riskerar plantans finrötter att skadas eller dö vilket ger sämre förutsättningar för överlevnad.

Det är också viktigt var i markberedningsfläcken eller harvspåret men sätter plantan. Plantan skall sättas så långt från vegetationskanten för att minska konkurrens från gräs och örter. En hög planteringspunkt ger ljus och värme men måste vägas mot tillgången på vatten. Viktigt är också att plantan sätts på rätt djup.