Björnidet

Naturvård

skötsel berör främst naturvårdsområden som är tänkta att sparas, till exempel nyckelbiotoper eller områden med målklass NS (Naturvård Skötsel) i gröna skogsbruksplaner.

Biologisk mångfald är inte bara viktig för djur och natur. Vi på Björnidet bedriver varsam naturvård.