Björnidet

Kulturmiljö

Skogen är fylld av spår från våra förfäder. Dessa delas in, ofta på grund av ålder, i fasta fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar.

En fast fornlämning kan vara exempelvis gravar, gravfält, runstenar och fångstgropar. Medan stigar, kolbottnar och torpgrunder är exempel på kulturhistoriska lämningar.

Som fastighetsägare har Du skyldighet att känna till om det finns fornlämningar eller kulturhistoriska lämningar på Din fastighet och ta hänsyn till dessa vid arbete i skogen. Alla registrerade lämningar kan man hitta bland annat på Skogsstyrelsens hemsida med sökverktyget Skogens Pärlor.

Det finns mängder av lämningar oregistrerade och dessa är lika viktiga och har samma lagskydd som registrerade. Därför är det viktigt att den Du anlitar för att arbeta i skogen känner igen olika typer av lämningar och vet vilken hänsyn som skall tas.

På Björnidet är vi vana att arbeta i kulturhistoriska miljöer och vår personal utbildas kontinuerligt i hur man bäst upptäcker och bevarar värdefulla miljöer och viktiga delar av vår historia.